සියලු ප්රවර්ග

පෙර සැකසූ සහ බහු ස්ථර සර්කෝනියා

Vsmile HappyZir Zirconia can meet you and customers all kinds of needs!

Vsmile HappyZir 3D Plus Pro Multilayer Sirconia

Vsmile HappyZir 3D Plus Pro Multilayer Sirconia

Vsmile HappyZir ST බහු ස්ථර සර්කෝනියා බ්ලොක්

Vsmile HappyZir ST බහු ස්ථර සර්කෝනියා බ්ලොක්

Vsmile HappyZir ST පෙර-සෙවන සහිත සර්කෝනියා බ්ලොක්

Vsmile HappyZir ST පෙර-සෙවන සහිත සර්කෝනියා බ්ලොක්

Vsmile HappyZir UT Multilayer Sirconia Block

Vsmile HappyZir UT Multilayer Sirconia Block

Vsmile HappyZir SHT Multilayer Sirconia

Vsmile HappyZir SHT Multilayer Sirconia

Vsmile HappyZir 3D Plus Multilayer Sirconia

Vsmile HappyZir 3D Plus Multilayer Sirconia
අප අමතන්න

+ 86 15084896166/+ 98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ජුසිං, 8 # ලුජිං පාර, චැංෂා, හුනාන්